Privatsphäre 4.0

So kann’s kommen … 😉

Advent, Advent

Zum 2. Advent – Immer wieder schön 🙂 Euch einen schönen 2. Advent 🙂  

ƃunllǝʇsɯnʇᴉǝZ

 ˙˙˙ ɹǝʇäds sᴉq ˙˙˙ ɥɔǝʍ lɐɯ uuɐp uᴉq ˙uǝllǝʇs nz ƃᴉʇɥɔᴉɹ ɹǝpǝᴉʍ sǝ ɯn uɐɹ lɐɯ lɥoʍ ɥɔᴉ ssnɯ ɐp ˙uǝɟnɐlǝƃ ɟǝᴉɥɔs ƃᴉʇɥɔäɯ sǝƃᴉuᴉǝ ǝpuǝuǝɥɔoM ɯɐ ƃunllǝʇsɯnʇᴉǝZ ɹǝp ᴉǝq lɥoʍ ʇsᴉ ɐp ˙ǝǝɟplɐM ǝᴉp ɐlloH

Witziges von Mr. und Mrs. Smith

Mal was Witziges …
FOLGEN

Erhalte Nachrichten zu neuen Beiträgen